Usługi i towary na przełomie roku: nowe stawki VAT

VelsatisInnowacyjne Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe

Usługi i towary na przełomie roku: nowe stawki VAT

Przepis przejściowy proponowany w nowelizacji ustawy o stawkach podatku VAT daje prawo do opodatkowania według starej stawki czynności wykonanych przed wejściem w życie nowelizacji, co do których obowiązek podatkowy powstał już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Jeśli podatnik przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji, w której w rozliczeniach przyszłego roku dokonywana będzie sprzedaż według stawek obecnych, musi być zachowana możliwość wystawiania faktur oraz księgowania takiej sprzedaży według stawek obecnie obowiązujących. Podobnie system taki musi przewidywać możliwość księgowania faktur dotyczących zakupów ze stawkami 22, 7 i 3 proc. także w odniesieniu do okresów rozliczeniowych po wejściu w życie nowelizacji.

Na przełomie roku
 

Obowiązek podatkowy do każdej czynności opodatkowanejpodatkiem VAT powstaje tylko jeden raz i najczęściej występuje w innym dniu niż moment wykonania tej czynności. Zatem możliwa będzie sytuacja, w której podatnik dostarczy towar 30 grudnia 2010 r., natomiast fakturę swojemu kontrahentowi wystawi dopiero po kilku dniach, już w nowym roku.
Należy przy tym pamiętać, że faktura musi być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia sprzedania towaru lub wykonania usługi. W przypadku gdy na fakturze określony jest wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Dostawy, usługi niezakończone
 

Wykonanie usługi oznacza faktyczne zakończenie jej świadczenia oraz spełnienie założeń umownych. W sytuacji gdy realizacja usługi lub dostawy nie zakończy się przed końcem roku, zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w momencie przejścia prawa do rozporządzania towarem na nabywcę, lub wykonania usługi. Oznacza to że dostawy i usługi zrealizowane w nowym roku będą opodatkowane według nowych, wyższych stawek. Natomiast jeżeli usługa zakończy się w grudniu, ale obowiązek podatkowy powstanie w styczniu – zastosowanie znajdzie stawka niższa, obowiązująca w chwili wykonania usługi. Taka sama zasada dotyczy sprzedaży towarów.

Przedpłaty


Kolejną ważną kwestią są zaliczki. W tym przypadku przyjęcie zaliczki przed 1 stycznia 2011 r. będzie umożliwiało zastosowanie do niej starej stawki. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Może się zatem zdarzyć, że dostawa towaru lub świadczenie usług będzie obejmowało dwie faktury, z dwiema różnymi stawkami VAT.
Zmiany stawki VAT w związku z przekazaną przedpłatą nie stosuje się do importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W obu przypadkach, jeśli obowiązek podatkowy przypadnie już po zmianie stawki VAT, należy zastosować wyższą stawkę 23 procent.

Czynności realizowane w okresach rozliczeniowych


W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane:

Przykład poniżej przedstawia wyżej opisaną sytuację:

Okres rozliczeniowy za czynsz obejmuje okres od 15 grudnia do 15 stycznia. W takiej sytuacji płatność będzie podzielona na dwie części. Od 15 grudnia do 31 grudnia płatność będzie opodatkowana według stawki 22%, natomiast od 1 stycznia do 15 stycznia według nowej stawki VAT 23%.
Zasad dotyczących okresów rozliczeniowych nie stosuje się do importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W obu tych przypadkach, jeśli obowiązek podatkowy przypadnie już po zmianie stawki VAT – należy stosować stawkę wyższą (23%).
 

 

Mapa strony

VelSatis © 2010, Wykonanie: Foxbit